Warranty Policy

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

1. บริการซ่อมฟรีตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของ Personet Co.,Ltd (บริษัท เพอโซเน็ท จำกัด ) โปรดติดต่อที่ Personet Co.,Ltd (บริษัท เพอโซเน็ท จำกัด ) เบอร์โทรศัพท์ : 02 860 8788 เบอร์มือถือ : 081 839 0789

2. เมื่อต้องการใช้สิทธิ์การรับประกันต้องแสดงใบเสร็จการซื้อที่มีข้อความสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ วันที่รับบริการต่อพนักงาน Personet Co.,Ltd (บริษัท เพอโซเน็ท จำกัด ) ทุกครั้ง

3. ใบเสร็จการซื้อขายสินค้าเป็นหลักฐานสำคัญในการขอใช้สิทธิ์การรับประกันควรเก็บไว้ตลอดอายุการใช้งานเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อ หากไม่แสดงใบเสร็จการซื้อ ณ วันที่รับบริการ จะไม่สามารถขอใช้สิทธิ์ในการรับประกันภายหลังได้

4. อะไหล่ทุกชิ้นภายในเครื่องที่ใช้งานในสภาพปกติ ซ่อมฟรีตามเงื่อนไข Personet Co.,Ltd (บริษัท เพอโซเน็ท จำกัด )

5. รับประกันสินค้าซ่อมฟรีพร้อมอะไหล่ ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

6. รับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

7. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย Personet Co.,Ltd (บริษัท เพอโซเน็ท จำกัด ) เท่านั้น